Adatvédelmi tájékoztató

Kötelezettségvállalás

A személyes adatok felett a tanuló rendelkezik, ezért mindet megteszünk annak érdekében, hogy a számunkra átadott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

A megadott adatokat kizárólag az előre meghatározott célja használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

A Tóth Zoltán Autósiskola mindent megtesz az adatai védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét is.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Általános rendelkezések és elérhetőségek

Az adatkezelési tájékoztató azon személyes adatokra vonatkozik amelyeket a Tóth Zoltán Autósiskola számára átadtál magadról , gyűjt, kezel és továbbít

 • Teljes név: Tóth Zoltán Ferenc egyéni vállalkozó
 • Telephely: 1143 Budapest, Hungária krt. 136. fszt. 10.
 • Egyéni vállalkozói eng, nyszt: 3322826
 • Adószám: 41000519-1-42
 • Telefonszám: 0036203234688
 • E-mail: tzautosiskola@gmail.com

A tájékoztató frissítése és elérhetősége

A Tóth Zoltán Autósiskola fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.tothzoltanautosiskola.hu weboldalt azzal a célból, hogy figyelemmel kísérheti a változásokat.

A tájékoztató nyomatott formában ügyfélfogadó irodánkban vagy kérésre megküldjük a Tájékoztató egy példányát.

A tájékoztató megismerése

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, illetve a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul és a szerződés kötésének előfeltétele. Amennyiben Ön személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, illetve nem teljesíti az adatszolgáltatást, úgy a szerződés nem jön létre.

Képzésekre való beiratkozás, ügykezelés, fizetés dokumentálása és a számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás. (Az autósiskolával való kommunikáció során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat, nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat a közösségi oldalakon)

Az  általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”

A kezelt adatok, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbiakban kerül bemutatásra.

Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

Az  Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő férhet hozzá annak érdekében, hogy az Adatkezelő teljesítse az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződést. 

Az Adatkezelővel „alvállalkozói” jogviszonyban álló gyakorlati szakoktatók, mint Adatfeldolgozók a személyes adatok gyűjtését és rögzítését is végezhetik a gyakorlati képzés megkezdése érdekében.

Az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján hatóságok vagy kormányzati szervek  részére át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy személyes adatát védje többek között jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Igy például a hozzáférés célhoz kötött, a hozzáféréshez jogosultak köre korlátozott és pontosan nyilvántartott, valamint az Adatkezlő a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az adatkezelés menetét részletesen előíró szabályzata alapján jár el.

Az adatkezelés megnevezése és célja:

Kapcsolat tartás e-mailen keresztül

Az adatkezelés jogalapja:

Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása a szolgáltatási információk megkeresésekor

A kezelt adatok:

 • Név, email cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásig, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett nem tud online módot használni kapcsolattartásra. Ebben az esetben a cég telephelyén, az ügyfélszolgálati irodában tud személyesen érdeklődni vagy az autósiskola által megadott telefonszámot tudja használni

Személyes adatokhoz hozzáféréséhez jogosultak:

 • Iskolavezető
 • Irodavezető

Az adatkezelés megnevezése és célja:

Beiratkozás

Az adatkezelés jogalapja:

Infotv. 5 § (1) a) – az érintett hozzájárulása a beiratkozási adatok megadásakor és a képzési szerződés aláírásakor.

A kezelt adatok:

 • Teljes név
 • Születési név
 • Születési dátum
 • Anyja neve
 • E-mail cím
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • Személyi igazolvány szám
 • ha van – vezetői engedély száma
 • tb kártya szám
 • Orvosi alkalmassági vélemény és érvényessége
 • valamint az NFM által kiadott Jelentkezési lapon szereplő egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett személy hozzáárulásának visszavonásáig, a képzési jogszabályokban leírtaknak megfelelően, ennek hiányában az adatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi, V. törvény 6-22.§ lapján 5 év múlva töröljük. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számlázáshoz szükséges adatokat az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az első befizetéstől számított 8 év múlva töröljük

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintettnek nem lesz lehetősége a vezetői engedélyt megszerezni.

Személyes adatokhoz hozzáféréséhez jogosultak:

 • Iskolavezető
 • Irodavezető
 • Kormányhivatal, mint vizsgáztatási hatóság
 • E-educatio Kft, mint az e-learning tanagyag szolgáltatója
 • A könyvelést végző személy
 • A gyakorlati felkészítést végző szakoktatók

Az adatkezelés megnevezése és célja:

Közúti elsősegélynyújtás és vizsga

Adatkezelés jogalapja

A közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII.21.) KHVM rendelet 9§-a

Kezelt adatok:

A Magyar Vöröskereszt által kiállított Jelentkezési, nyilvántartó és értékelő lapon szereplő személyes adatok:

 • Név
 • Születési név
 • Születési dátum
 • Lakcím
 • Anyja neve
 • Cím
 • Telefon
 • E-mail.

Az adatkezelés időtartama

A jelentkezési lap kitöltésétől a Magyar Vöröskereszthez való továbbításig amit a tanuló személyesen ad le. Iskolánk nem tárol a Vöröskereszthez leadandó jelentkezési lapot

Az adatkezelés elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett csak a tanfolyamot végezheti el az autósiskolában a vizsgára jelentkezés személyesen történik a Magyar Vöröskereszt kirendeltségén.

Személyes adatok hozzáféréséhez jogosultak

 • Magyar Vöröskereszt

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

. A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról: – az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, – az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti. 

 A helyesbítéshez való jog Ön  fenti elérhetőségeken, keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait, továbbá önállóan módosíthatja megadott e-mail címét. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, vagy a bejelentés helyén értesíti.

A törléshez való jog Ön az fenti elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; – Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; – Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; – az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték; – a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; – a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. A törlési kérelmet az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti. Az adathordozhatósághoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik adatkezelőhöz továbbítását.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában , az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhez vételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Infotv. 21§-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett jogainak megsértése esetében, valamint az Infotv. 21§-ban meghatározott esetekben az adatátvevő ás adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Honlap címe: http://naih.hu
Postacíme: 1530 Budapest Pf:5.
Telefon: 00 36 1 392 1400,
Fax: 00 36 1 391 1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Bejelentkezéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17 és 30. alfejezeti tartalmazzák.

Értelmező rendelkezések

Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 8. Egyéb 8.1. Jelen adatkezelési tájékoztat.